Statut Stowarzyszenia Dziennikarskiego

„Forum Dobrych Treści”

Rozdział I
Nazwa Stowarzyszenia, jego siedziba i misja

 

 • Stowarzyszenie Dziennikarskie „Forum Dobrych Treści”, zwane dalej Stowarzyszeniem, posiada osobowość prawną oraz działa na podstawie ustawy Prawo o Stowarzyszeniach, a także niniejszego Statutu.
 • Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.
 • Siedzibą Stowarzyszenia jest m.st. Warszawa.
 • Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska. Dla właściwego realizowania celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.
 • Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tych samych lub podobnych celach statutowych oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.
 • Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków i członkiń. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników i pracownice.
 • Stowarzyszenie dla realizacji swoich statutowych celów może powoływać inne organizacje w granicach dopuszczonych prawem.

Rozdział II
Cele stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

 

 • Celem stowarzyszenia jest:
  Działanie na rzecz społeczeństwa obywatelskiego przez upowszechnianie i rozwój komunikacji społecznej, rzetelnego przekazywania informacji oraz swobodnego wypowiadania opinii za pośrednictwem wszystkich środków komunikacji społecznej.
 • Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez następującą działalność statutową:
  1. Tworzenie audycji radiowych oraz materiałów audiowizualnych.
  2. Organizowanie i prowadzenie szkoleń.
  3. Podnoszenie kwalifikacji członków i członkiń Stowarzyszenia.
  4. Przygotowywanie i prowadzenie projektów realizowanych przez członków i członkinie Stowarzyszenia.
  5. Wykorzystanie najnowszych technologii w zakresie tworzenia i rozpowszechniania treści.
  6. Działalność wydawniczą i publicystyczną.
  7. Organizowanie konferencji, seminariów, debat oraz wszelkiego rodzaju wydarzeń społeczno-kulturalnych.
  8. Stworzenie i rozwijanie internetowej platformy multimedialnej.
  9. Działanie na rzecz tworzenia treści.
  10. Utrzymywanie kontaktów z innymi pokrewnymi organizacjami na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
  11. Podejmowanie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów organizacji, włącznie z wykorzystaniem nowych technologii i innowacji sprzyjających skuteczności działań i upowszechnianiu ich efektów.
  12. Organizowanie imprez masowych oraz innych form propagujących działalność Stowarzyszenia.
 • Zakres prowadzonej działalności nieodpłatnej lub odpłatnej pożytku publicznego Stowarzyszenie określa w uchwale Zarządu.

Rozdział III
Członkinie Stowarzyszenia

 

 • Stowarzyszenie, realizując idee równości i demokracji, zrzesza członkinie i członków. Dla zachowania przejrzystości niniejszego dokumentu, używane są w nim formy żeńskoosobowe, jak: członkini Stowarzyszenia, członkini zarządu, prezeska, sekretarza, itp.
 • Członkinie Stowarzyszenia dzielą się na:
 1. zwyczajne,
 2. wspierające,
 1. Członkiniami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, w tym osoby małoletnie, i osoby prawne.
 2. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swoją przedstawicielkę i może być jedynie członkinią wspierającą.

 

 

 1. Członkinią zwyczajną może być wyłącznie osoba fizyczna, która złożyła deklarację wraz z rekomendacjami co najmniej dwóch członkiń zwyczajnych albo też udokumentuje prowadzenie działań zgodnych z celami statutowymi Stowarzyszenia.
 2. Decyzję o przyjęciu członkini podejmuje Zarząd, uchwałą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
 3. W razie odmowy przyjęcia do Stowarzyszenia, osoba ubiegająca się o członkostwo ma prawo w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.
 4. W przypadku pełnienia przez członkinię Stowarzyszenia funkcji we władzach partii politycznych lub pełnienia funkcji publicznych, określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, generującego konflikt interesów z działalnością w Stowarzyszeniu następuje skreślenie tej osoby z listy członkiń. Skreślenia dokonuje się uchwałą Zarządu.
 5. W przypadku podjęcia przez członkinię Stowarzyszenia decyzji o kandydowaniu do organów władz publicznych pochodzących z powszechnych wyborów, następuje skreślenie tej osoby z listy członkiń uchwałą Zarządu.
 6. Zawieszenia dokonuje Zarząd na własny wniosek lub na wniosek członkini Stowarzyszenia, w sytuacji generującej konflikt interesów z działalnością Stowarzyszenia lub inną, która czasowo może powodować naruszenie dobrego imienia Stowarzyszenia.
 1. Członkini zwyczajna ma prawo na zasadach zgodnych z powszechnie obowiązującym prawem:
 • wybierać i być wybieraną do władz Stowarzyszenia,
 • uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,
 • zgłaszać wnioski i postulaty pod adresem władz Stowarzyszenia,
 • korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z celami statutowymi,
 • uczestniczyć w zebraniach, zjazdach i konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie.
 1. Członkini zwyczajna zobowiązana jest do:
 • przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 • czynnego uczestniczenia w realizacji celów Stowarzyszenia,
 • regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia,
 • dbania o mienie Stowarzyszenia,
 • dbania o dobre imię Stowarzyszenia,
 • przestrzegania zasad etyki przyjętych przez Walne Zebranie.
 1. Członkinią wspierającą może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji. W takim samym trybie może nastąpić ustanie członkostwa wspierającego.
 2. Członkini wspierająca ma prawo brać udział w pracach Stowarzyszenia z głosem doradczym, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.
 3. Członkini wspierająca zobowiązana jest do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.
 1. Członkinią honorową może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 2. Godność członkini honorowej nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
 3. Członkini honorowa nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiada takie prawa jak członkini zwyczajna.
 4. Członkini honorowa jest zwolniona z obowiązku opłacania składek członkowskich.

 

 1. Członkini może:
 • zostać skreślona przez Zarząd uchwałą na skutek:
  1. niepłacenia składek,
  2. powodów określonych w Paragraf 14.   4 i 5,
  3. nieprzestrzegania postanowień statutu,
  4. nieprzestrzegania przyjętych przez Stowarzyszenie zasad etyki,
  5. uchwał władz Stowarzyszenia i regulaminów.
 • zostać zawieszona na wniosek własny, zgodnie z Paragraf 14. 6.
 1. Uchwały Zarządu dotyczące skreślenia członkini zapadają większością 2/3 głosów.
 2. Członkini skreślonej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji Zarządu przysługuje prawo odwołania się za pośrednictwem Zarządu do Walnego Zebrania zwołanego w terminie najbliższym, bezpośrednio po złożeniu odwołania. Do czasu rozpatrzenia odwołania przez Walne Zebranie członkostwo w Stowarzyszeniu jest zawieszone. Uchwała Walnego Zebrania rozstrzygająca odwołanie jest ostateczna.
 • Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje również na skutek:
 1. rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej w pisemnym oświadczeniu Zarządowi,
 2. śmierci lub utraty zdolności do czynności prawnych albo wygaśnięcia osobowości prawnej.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

 • Władzami Stowarzyszenia są:
 1. Walne Zebranie Członkiń Stowarzyszenia, zwane tu Walnym Zebraniem,
 2. Zarząd Stowarzyszenia, zwane tu Zarządem,
 3. Komisja Rewizyjna,
 4. Sąd Koleżeński.
 • Wybory Prezeski Zarządu, Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego odbywają się podczas Walnego Zebrania w głosowaniu tajnym i zapadają zwykłą większością głosów.
 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia
 2. Walne Zebranie może być:
 • Zwyczajne
 • Nadzwyczajne
 1. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i w związku z upływem kadencji organów statutowych jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członkinie pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
 2. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
 • z własnej inicjatywy,
 • na żądanie Komisji Rewizyjnej,
 • na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członkiń zwyczajnych.
 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować w pierwszej kolejności nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 2. W przypadku braku quorum (co najmniej połowa członkiń) w ustalonym terminie Walne Zebranie odbywa się w drugim terminie, następującym nie później niż godzinę po upływie terminu pierwszego. W takim wypadku uchwały zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych członkiń.
 3. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy członkiń zwyczajnych, z zastrzeżeniem ust. 7 oraz par. 21 jak i spraw personalnych, takich jak np. usunięcie ze stowarzyszenia.
 4. Na żądanie co najmniej dwóch członkiń Walnego Zebrania uchwały objęte głosowaniem jawnym, są podejmowane w głosowaniu imiennym.
 5. Walnym Zebraniem kieruje Przewodnicząca Walnego Zebrania. Osoba, która obejmująca tę funkcję jest wybierana każdorazowo w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów obecnych członkiń Stowarzyszenia. Przewodnicząca nie może wchodzić w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 6. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos Przewodniczącej Walnego Zebrania.

 

 • Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
 1. ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
 2. uchwalenie statutu i jego zmian,
 3. przyjęcie zasad etyki wg których będzie funkcjonować Stowarzyszenie,
 4. zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
 5. zatwierdzanie regulaminu Komisji Rewizyjnej,
 6. wybór i odwoływanie: Prezeski Zarządu, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
 7. decydowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,
 8. ustalanie wysokości składek członkowskich,
 9. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 10. podejmowanie uchwały o powołaniu osób prawnych,
 11. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 12. nadawanie tytułu członkini honorowej Stowarzyszenia,
 13. ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 1. W skład Zarządu wchodzi od trzech do siedmiu osób, w tym Prezeska. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona Sekretarzę i Skarbniczkę, a także może wybrać Wiceprezeskę.
 2. Kadencja Zarządu trwa 1 rok.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
 4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezeska lub dwie członkinie Zarządu.
 5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy składu Zarządu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezeski.
 6. W przypadku rezygnacji lub niemożności dalszego sprawowania funkcji członkini Zarządu, uzupełnienie składu następuje w drodze wyborów w trakcie najbliższego Walnego Zebrania.

 

 • Do zakresu działań Zarządu należy:
 1. realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi,
 2. ustalanie planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych,
 3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 4. uchwalanie regulaminu wynagrodzeń pracownic Stowarzyszenia,
 5. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
 6. podejmowanie decyzji w sprawie podjęcia lub rozszerzenia zakresu działalności gospodarczej Stowarzyszenia, przy czym działalność gospodarcza może być prowadzona jedynie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych,
 7. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań,
 8. zwoływanie Walnego Zebrania,
 9. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania, wykluczania i zawieszania członkiń zwyczajnych i wspierających,
 10. rozpatrywanie sporów pomiędzy członkiniami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,
 11. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,
 12. uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
 13. w szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku płacenia składek członkowskich,
 14. reprezentowanie Stowarzyszenie na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 15. zapewnienie warunków i środków dla prawidłowego przeprowadzania kontroli przez Komisję Rewizyjną.
 • Zarząd działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zebranie.
 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna w składzie trzech członkiń wybierana jest przez Walne Zebranie.
 3. Członkinie Komisji wybierają spośród siebie Przewodniczącą i Sekretarzę.
 4. Kadencja Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 1 rok.
 5. W przypadku rezygnacji lub niemożności dalszego sprawowania funkcji członkini Komisji Rewizyjnej, uzupełnienie składu następuje w drodze wyborów w trakcie najbliższego Walnego Zebrania.
 • Do zakresu działań Komisji Rewizyjnej należy:
 1. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień,
 3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
 4. zwołanie Walnego Zebrania, w razie niezwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
 5. składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla Zarządu,
 6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,
 7. powoływanie podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego, w razie gdy obowiązek takiego badania wynika z obowiązujących przepisów prawa albo decyzji Komisji Rewizyjnej.
 • Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2 członkiń Komisji. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącej. Na podstawie jednomyślnie podjętej uchwały wskazującej uzasadnienie, Komisja może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
 1. Członkinie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia, ani pozostawać z członkiniami Zarządu w związku małżeńskim ani stosunku pokrewieństwa i powinowactwa, ani też być pracownicami Stowarzyszenia.
 2. Członkinią Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej. W przypadku prawomocnego skazania za takie przestępstwo członkini Komisji Rewizyjnej z mocy statutu przestaje pełnić tę funkcję.
 3. Członkinie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 4. Komisja Rewizyjna działa na podstawie zatwierdzonego przez Walne Zebranie regulaminu.
 5. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członkiń władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
 1. Sąd Koleżeński jest organem rozwiązywania kwestii spornych i konfliktów między członkiniami Stowarzyszenia oraz między członkiniami Stowarzyszenia a jego władzami – w drodze porozumienia i kompromisu, poprzez obiektywne zbadanie racji stron, wyjaśnienie wszelkich okoliczności związanych ze sprawą, a także w trosce o dobre imię i interesy Stowarzyszenia.
 2. Sąd Koleżeński w składzie trzech członkiń wybierany jest przez Walne Zebranie w przypadku kiedy liczebność członkiń przekroczy trzykrotnie liczbę członkiń założycieli.
 3. Do kompetencji Sądu należy rozpatrywanie każdego pisemnego wniosku członkini Stowarzyszenia dotyczącego spraw Stowarzyszenia i jego członkiń poza wnioskami i skargami wniesionymi na władze Stowarzyszenia.
 4. Sąd Koleżeński może nałożyć następujące kary:
  1. upomnienie
  2. nagana
  3. zawieszenie w prawach członkini od 3 miesięcy do 1 roku
  4. wykluczenie ze Stowarzyszenia
 5. Orzeczenia Sądu zapadają w pełnym składzie.
 6. Stronom sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do najbliższego Walnego Zebrania.
 1. Członkinie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia, ani pozostawać z członkiniami Zarządu w związku małżeńskim ani stosunku pokrewieństwa i powinowactwa, ani też być pracownicami Stowarzyszenia.
 2. Członkinią Sądu Koleżeńskiego nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej. W przypadku prawomocnego skazania za takie przestępstwo, członkini Sądu Koleżeńskiego, z mocy statutu, przestaje pełnić tę funkcję.

Rozdział V.
Majątek Stowarzyszenia i gospodarka finansowa

 

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
 • składki członkowskie,
 • darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne,
 • wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje),
 • dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia,
 • dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usług,
 • dochody z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów.
 1. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca każdego miesiąca. Nowo przyjęte członkinie wpłacają składki wg zasad określonych przez Walne Zebranie, w ciągu czterech tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu do Stowarzyszenia.
 1. Stowarzyszenie może powadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Działalność gospodarcza prowadzona będzie wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w następujących dziedzinach:
 • produkcji audycji dźwiękowych oraz audiowizualnych;
 • poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji;
 • działalności portali internetowych;
 • działalności szkoleniowej i edukacyjnej;
 • sprzedaży detalicznej prowadzonej poza siecią sklepów, straganami i targowiskami;
 • reklamy;
 • działalności wydawniczej;
 • działalności gastronomicznej, w tym prowadzenia restauracji, barów, klubów, kawiarni itp.;
 • doradztwa i działalności consultingowej, marketingu w zakresie nie objętym koncesjami, w tym w zakresie pozyskiwania środków unijnych dla organizacji i programów pozarządowych;
 • działalności związanej z tłumaczeniami.
 1. Stowarzyszenie może utworzyć jednostkę organizacyjną do prowadzenia działalności gospodarczej uchwałą Walnego Zebrania, która określi sposób i zakres prowadzenia działalności.

 

 • Zabrania się:
 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członkiń, członkiń organów, pracownic oraz osób, z którymi członkinie, członkinie organów, pracownice Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członkiń, członkiń organów, pracownic oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członkiń, członkiń organów lub pracownic oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkinie Stowarzyszenia, członkinie jego organów lub pracownice, oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

 • Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych, Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych są dwie członkinie Zarządu działające łącznie.

 

 

Rozdział VI.
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana przez Walne Zebranie wymaga co najmniej 2/3 głosów członkiń obecnych i uprawnionych do głosowania na Walnym Zebraniu.
 2. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członkiń uprawnionych do głosowania.
 3. Wniosek o zmianę statutu musi być zgłoszony na piśmie, a treść proponowanej zmiany podana w zawiadomieniu zwołującym Walne Zebranie. Prawo do zgłoszenia zmian w statucie przysługuje Zarządowi Stowarzyszenia (na podstawie podjętej przez Zarząd uchwały) lub każdej członkini zwyczajnej Stowarzyszenia pod warunkiem zgłoszenia zmian Zarządowi.
 4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Walne Zebranie wskazuje także fundacje i stowarzyszenia, mające podobne cele statutowe do Stowarzyszenia, nie nastawione na osiąganie zysku, na rzecz których przejdzie majątek Stowarzyszenia, po wypełnieniu jego zobowiązań.

 

(Visited 56 times, 1 visits today)
Marcin Małecki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.